Maatwerkregeling: wie heeft de regie bij ‘eigen regie’?

11 juni 2020 I Klaas van der Galiën, directeur Track Software

Zorgplicht

Bedrijfsartsen die klanten ondersteunen bij de verzuimbegeleiding in eigen regie vragen zich terecht af in hoeverre zij nog verantwoordelijk zijn voor die verzuimbegeleiding? Als de casemanager van de klant de consulten inplant, dan kan jij er toch niets aan doen indien zieke medewerkers niet worden opgeroepen? De regie ligt dan toch bij de klant?

Toch blijft jouw zorgplicht als bedrijfsarts overeind. En daarom moet je minstens weten wie er hoe lang ziek en wat het verloop van de reïntegratie is – en daar vragen over stellen. Want anders wordt het onmogelijk aan jouw zorgplicht adequaat invulling te geven.

Wettelijk regels

Wat staat in de wet? De werkgever moet zich voor de begeleiding van zieke werknemers verplicht laten bijstaan door een bedrijfsarts[i]. De werkgever is verplicht alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot dat verzuim tijdig aan de bedrijfsarts beschikbaar te stellen[ii]. De Poortwachterverplichtingen zijn geformuleerd als taken van de werkgever, maar er bestaat dus een wettelijke verplichting om bij een aantal van die taken de bijstand van de bedrijfsarts in te roepen.

Wat nou, indien een werkgever dat niet doet? Kan je dan als bedrijfsarts zeggen: ‘De werkgever heeft de zieke werknemer helaas niet ingepland, dus tja, daar kan ik verder ook niets aan doen? Als het misloopt en er een loonsanctie volgt, dan is het eigen schuld!’ Die vlieger gaat niet op. In een recent vonnis werd over deze vraag beslist. De werkgever had een loonsanctie gekregen omdat de bedrijfsarts naar de mening van het UWV te laks was geweest. De werkgever stelde vervolgens de dienstverlener aansprakelijk voor de loonschade. De dienstverlener verweerde zicht met de stelling dat de werkgever de regie had en de zieke medewerker niet voor consult had ingepland.

Vonnis

Maar, oordeelde de rechter[iii], indien er geen consult wordt ingepland dan betekent dit niet “dat [arbodienst] haar verantwoordelijkheid bij de verzuimbegeleiding af kan schuiven op de casemanager van [klant]. Deze casemanager heeft administratieve taken en geen medische taken. De taken van de bedrijfsarts vervallen bovendien niet als er geen concreet spreekuur wordt ingepland. De geleden schade kan dan ook niet (gedeeltelijk) op [klant] worden afgewenteld op grond van eigen schuld.

De dienstverlener was dus tóch aansprakelijk. Als zzp-bedrijfsarts of arbodienst blijf je vanaf de ziekmelding tot de herstelmelding verantwoordelijk voor de sociaal medische begeleiding van de zieke medewerker. En daarom importeren we bij Track niet alleen uitsluitend de gegevens van de zieke medewerkers, maar natuurlijk ook alle ziek- en hersteldmeldingen. Met die informatie kan je gericht bij het SMT-overleg informeren naar de stand van zaken – en op die manier jouw zorgplicht invullen.

Lees meer

Werk AVG-proof! Bij het importeren van de gegevens van niet-zieke werknemers worden hun gegevens door Track automatisch geanonimiseerd.

[i] Artikel 14 Arbeidsomstandighedenwet

[ii] Artikel 2 Regeling procesgang eerste en tweede ziektjejaar

[iii] Zie Rechtbank Noord Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2019:754

Meer weten?

Neem contact op met Klaas van der Galiën, directeur Track Software.
Bel 024 – 381 6868 of laat uw gegevens achter.

7 + 9 =