Nieuwe Beleidsregels AP
‘De zieke werknemer en privacy’

24 april 2016 I Klaas van der Galiën, directeur Track Software

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een vernieuwde versie van de eerder in 2008 verschenen leidraad ‘De zieke werknemer en privacy’ gepubliceerd. De publicatie heet ‘Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers’.

Abrona

De vuistregels van Abrona worden in deze beleidsregels nog eens ondubbelzinnig herhaald. Zie pag 19: “De werkgever mag bij de ziekmelding niet vragen naar de aard en / of de oorzaak van de ziekte van de werknemer.” Nou ja, dat wisten we al. Maar opnieuw staat er: “Ook mag hij niet zelf vragen naar de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer.”  En op pag. 23: “De bedrijfsarts/arbodienst adviseert de werkgever over de beperkingen en mogelijkheden van een zieke werknemer en wat deze betekenen voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen.”
Voor zo ver er al onduidelijkheid zou bestaan over strekking en reikwijdte van het rapport met bevindingen over Abrona, dan komt daar nu met deze leidraad een einde aan.

Verzuimbegeleiding

De AP brengt de rollen, taken en bevoegdheden in de verzuimbegeleiding terug tot twee vormen:
– procesbewaking
– actieve verzuimbegeleiding.
In het eerste geval mogen alleen de banale gegevens worden verwerkt die de werkgever zelf ook mag verwerken. Dus alleen  zaken als registreren 1e ziektedag, de vraag of regres speelt en het verwerken van informatie die is ontvangen van de bedrijfsarts. Negatief geformuleerd betekent dit: geen informatie inwinnen over de mogelijkheden tot werken, een mogelijke aanpassing van het verzuimpercentage, of bij de zieke werknemer informeren naar ontwikkelingen op het vlak van zijn beperkingen en arbeidsmogelijkheden.

Actieve verzuimbegeleiding aan de andere kant, kan alleen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts plaatsvinden – dus onder de spreekwoordelijke ‘verlengde arm’. Die delegatie is dan vanzelfsprekend wel aan strikte regels gebonden (zie pag. 26 van het rapport). Zo moet de bedrijfsarts zich hebben overtuigd van de bekwaamheid van de gedelegeerde, moet er regelmatig en structureel overleg zijn, etc.

Anders gezegd: door deze nieuwe beleidsregels zal de zzp-casemanager en het verzuimbedrijf vriendschap moeten sluiten met de bedrijfsarts, en komt er een einde aan het verzuimgesprek met de leidinggevende.

Bedrijfsarts verantwoordelijk voor casemanager

Mijn analyse van Abrona blijft door deze beleidsregels overeind. Arbodiensten zullen zich trouwens ook moeten bezinnen over hun propositie. Want, in het geval ‘Eigen regie’ als onderdeel van de dienstverlening is afgesproken – waarmee ik bedoel dat de klant beoordeelt of en wanneer de arts om advies van de bedrijfsarts wordt gevraagd – is die bedrijfsarts nu plotseling verantwoordelijk voor het doen en laten van de casemanagers of leidinggevenden van de klant. En dát was natuurlijk niet afgesproken!

Eigen regie model exit?

Betekenen deze nieuwe regels nu het einde van het eigen regie model? De in 2005 wettelijk geïntroduceerde maatwerkregeling maakte het mogelijk om de tot op dat moment verplichte aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst om te ruilen voor ‘Eigen Regie’. De verzuimaanpak die daardoor mogelijk werd, bracht als bijna vanzelfsprekend met zich mee dat de werkgever informeerde naar functionele beperkingen en mogelijkheden tot werken. Zo’n verzuimgesprek tussen werknemer en leiddinggevende kan echter door de nieuwe beleidsregels niet langer door de beugel.

Maar… het eigen regiemodel betekent niet per sé dat werkgever en werknemer zelfstandig een analyse maken van de situatie – en dus zelf informatie moeten verzamelen. Ze kunnen zich daarbij natuurlijk laten bijstaan door professionals. Waar het eigen regiemodel in de kern over gaat, is dat werkgever en werknemer de keuzes maken en niet de hulpverlener (arbodienst, bedrijfsarts, casemanager, enz). Het feit dat de benodigde informatie hiervoor niet zelf mag worden ingewonnen maar door het standpunt van de AP alleen via de dienstverleners tot hen kan komen, is voor eigen regie geen enkele belemmering.

Vergelijk het met het uitzoeken van een hypotheek. Het is geen enkel probleem als de hypotheekadviseur alle mogelijke keuzes voorlegt zolang de klant daarna zelf de keus maakt en die keuze dus niet door de hypotheekadviseur wordt gemaakt. Kortom: eigen regie staat of valt niet met wat de bron van de info is, maar met wie de keuze maakt.

Arbodienstverleners zullen daarom nieuwe mogelijkheden moeten vinden om tegen aanvaardbare kosten informatie in te winnen bij zieke werknemers en deze informatie op een verantwoorde manier te duiden en te communiceren. Dat is de boodschap van deze ‘oekaze’.

Bijlage: Beleidsregels AP voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers

Meer weten?

Neem contact op met Klaas van der Galiën, directeur Track Software.
Bel 024 – 381 6868 of laat uw gegevens achter.

5 + 14 =